پژوهشگر خوب کیست ؟

ویژگی¬های یک پژوهشگر خوب این است که:

برای هموطنانش که از عواید مالیات¬های آنان هزینه¬های انجام طرح یا پژوهش تأمین می¬شود احترام شایسته¬ای قائل باشد؛ مایل به انجام پژوهشی باشد که نه تنها جالب، بلکه حقیقتاً سودمند باشد؛ عزم راسخی برای انجام پژوهش در چارچوب زمانی تعیین شده داشته باشد؛ در انجام پژوهش بی¬طرف باشد؛ برای تفسیرهای متفاوتی که از شواهد و  مدارک می¬شود ذهنی باز داشته باشد؛ آگاهی گسترده و عمیقی از مسائل داشته باشد و این چیزی است که مردم به ویژه پژوهشگران غالباً به درستی آن را فرا نگرفته¬اند؛ پژوهشگران خوب هرگز نباید خودفریبی کرده، تصور کنند که یافته¬های آنان معجزه خواهد کرد. برخی از این ویژگی¬ها ذاتی هستند و بعضی هم آموختنی و اکتسابی و آنچه غالباً به درستی دریافته نمی¬شود، این است که ویژگی¬های ذاتی و اکتسابی تنها در تجربه پژوهشگری به بار می¬نشیند.

/ 0 نظر / 42 بازدید