روش تحقیق فراتحلیل چیست

تفاوت در تدابیر آزما یشی از پژوهشی به پژوهش د یگر و کنترل عوامل محیطی و روش های تحقیق

گوناگون و ابزارها ی اندازه گیری متفاوت ، موجب می شوند که پژوهشگر نتواند یافته ها را مقا یسه کند و در

این صورت پژوهشگر ممکن است نیاز داشته باشد که فرایند بازنگر ی تصحیح شود، چرا که مطالعه ی

تحقیقات قبلی به شکل کیفی دارای اشکال هایی است. از جمله ا ینکه این روش ها ذهنی هستند و پژوهشگر با

توجه به ملاک های ذهنی خود پژوهش های قبلی را بررسی می کند؛ دوم این که پژوهشگر در انتخاب نوع

ویژگی ها و نکات دچار مشکل می گردد. انتخاب نوع و یژگی مهم است چون هدف ، حل تناقض در یافته های

بدست آمده از پژوهش های گوناگون است.بنابراین نیاز به یک روش منظم است که با استفاده از نتایج پژوهش های انجام

شده، آن ها را موردتفسیر و ارزش یابی قرار دهد و نقاط ضعف آنها را شناسایی کند.فراتحلیل مجموعه ای از فنون نظامدار

برا ی حل تناقض های یافته های بدست آمده از پژوهش های مختلف است . این روش نتا یج بررسی های گوناگون را به

مقیاس مشترک تبدیل می کند یا به عبارت دیگر بااستفاده از روش های آمار ی، پژوهش های انجام شده را ترکیب می کند.

در این روش واحد تجز یه و تحلیلیعنی نمره از مطالعه به دست می آید، نه آزمودنی.بنابراین فرا تحلیل مجموعه ای از روش

های آمار ی است که برا ی یکپارچه کردن نتا یج حاصل ازپژوهش های آزما یشی و همبستگی که هر کدام به طور مستقل

درباره ی یک موضوع یکسان انجام گرفته اند، به کار می رود و پیش فرض این است که هر کدام از پژوهش ها برآورد

متفاوت ی از پارامترها ی جا معه و روابط بین متغیرها را نشان می دهند که با تجزیه و تحلیل این یافته ها، برآورد دقیق

تری از جامعه به دست می آید.در فر اتحلیل ابتدا اطلاعات از منابع اولیه استخراج می شود، سپس با استفاده از روش های

آمار ی بایکدیگر ترکیب می شود و بالاخره ی ککل جد ید به دست می آید. در روش های فراتحلیل، پژوهشگر،ویژگی ها و

داده های پژوهش های قبلی را به شکل کمی ثبت می کند و بعد با ترکیب نتا یج تحقیقات قبلی، به یک نتیجه کلی می رسد .

 

/ 0 نظر / 289 بازدید