همایش بین المللی مدیریت

محورهای همایش :

 • مبانی نظری، مفاهیم  و راهبردها:
 • مدیریت استراتژیک، رهبری و تحول
 • مدیریت استراتژیک، فرآیندها، روش ها، ساختارها و نظام ها
 • مدیریت تحول، نوآوری و خلق تکنولوژی
 • مدیریت فرآیند، تحول وارتباطات سازمانی
 • مدیریت تحقیق، توسعه ، انتقال و آینده پژوهی تکنولوژی
 • مدیریت بهداشت، ساختار ها و ابزارها
 • مدیریت و برنامه ریزی در نظام بهداشت و درمان
 • مدیرت آموزش و راهبردهای آموزشی
 • مدیریت بهره وری و مدیریت کیفیت، اصول و استراتژی ها
 • شاخص های بهره وری و استراتژی های بهره وری
 • چالش های سازمانی در مدیریت و رهیافت راهبردی سیستمی
 • مدیریت فرهنگی و فرهنگ سازمانی:
 • پیوست فرهنگی، سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه ای
 • اخلاق، ارزش های اخلاقی، توسعه سازمانی و فرهنگ سازمانی
 • فرهنگ و اخلاق  در سیستم های مدیریتی و اطلاعاتی
 • مدیریت توسعه و تحول سازمانی و روانشناسی منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی، نیروی انسانی و نگرش سیستمی به مدیریت منابع انسانی
 • متغیرهای استراتژیک سازمانی(انسانی، اجتماعی، ساختاری)
 • منابع انسانی و آموزش در بهره وری، بهبود کیفیت و فرهنگ کار
 • مدیریت بازرگانی و سازمانهای اقتصادی:
 • مدیریت بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری                                                               
 • مدیریت بودجه و بودجه ریزی
 • مدیریت مالی و ارزش گذاری
 • حسابداری و بودجه بندی سرمایه ای
 • مالیات و مدیریت درآمد     
 • مدیریت تولید، برنامه ریزی سیستم ها و مدل های تصمیم گیری
 • مدیریت اطلاعات:
 • مدیریت فناوری و اطلاعات
 • مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مدیریت دینامیک، سیستم ها و ابزارها
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت و سیستم های اتوماسیون
 • نظام اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سیستم های اطلاعاتی
 • حقوق و مدیریت :
 • حقوق بازرگانان ، اسناد و قراردادهای بازرگانی
 • کنوانسیون بین المللی، سازمان های تجاری و تخصصی
 • حقوق حمل و نقل و ترانزیت بین المللی
 • سازمانها و بازارهای پولی و مالی بین المللی
 • مدیریت کارآفرینی، چالش های  حقوقی و نیازهای اجتماعی کارآفرینان
 • حقوق شهروندی، جامعه شناسی و آسیب شناسی شهری
 • مهاجرت، گذار جمعیتی و حاشیه نشینی
 • محیط زیست، توسعه پایدار و آینده پژوهی زیست بوم ها
 • مدیریت صنعتی و اجرایی :
 • مدیریت اجرایی و طرح های توسعه
 • شرکت های فراملیتی و انتقال توسعه تکنولوژی
 • مدیریت جهانگردی، گردشگری و بازاریابی خدمات
 • مدیریت شهری و برنامه ریزی منطقه ای
 • مدیریت حمل و نقل و بازارهای بین المللی
 • اقتصاد و برنامه ریزی  شهری، شهر بهینه، ساختار و توسعه شهری
 • مدیریت حمل و نقل شهری، آلودگی، انرژی و هزینه های حمل و نقل
 • مدیریت بحران، ساختارها و سازمانها
 • مدیریت کیفیت و بهره وری، روش های کنترل و مرغوبیت کالا
 • مدیریت انتقال تکنولوژی، تکنولوژی خارجی و وابستگی های صنعتی و اقتصادی
 • مدیریت کشاورزی، توسعه پایدار، مدیریت منابع کشاورزی وخدمات توسعه کشاورزی
 • اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار
 • مدیریت بیمه و بازاریابی:
 • مدیریت صادرات و واردات، بازاریابی ترکیبی در سازمان ها و شبکه های خدمات بین المللی                 
 • مدیریت بیمه، آنالیز، تفکیک و تقسیم بندی خدمات و خطرات
 • مدیریت ریسک و بیمه در فعالیتهای مالی اقتصادی
 • مدیریت بازاریابی و تجارت الکترونیک
 • مدیریت طراحی محصول، تبلیغ، تامین و شبکه توزیع
 • مدیریت عملیات روانی، تبلیغات و ضد تبلیغ در بحران
 • مدیریت رسانه ، ارتباطات و وسایل ارتباط نوین
 • مدیریت ارتباطات جهانی، حقوق ارتباطات و حقوق بین المللی ارتباط جمعی
 • محور آزاد:
 • مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه مدیریت در تمامی گرایش های مدیریت

سایت همایش:www.science1404.com

 

/ 0 نظر / 38 بازدید