این کنفرانس هر ساله در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود .

زمان برگزاری کنفرانس : 27 و 28 آبان ماه 1393

وبسایت کنفرانس :

http://www.strategicmanagement.ir