پژوهشگر تاریخی مانند روان تحلیلگر است. روان تحلیل گر به بیمار کمک می کند تا گذشته ی خود را بازسازی کند. پژوهشگر تاریخی نیز سعی می کند بار تاریخ را از دوش پژوهش بردارد. یکی از مهمترین مشکلات پژوهش های تاریخی وقوع رخداد یا پدیده ی مورد مطالعه در گذشته است و  همین مشکل سبب روش شناسی خاص آن شده است. مراحل انجام یک پژوهش تاریخی عبارتند از :


تعریف مساله و مشخص کردن حدود آن (محدود کردن)

تدوین فرضیه

جمع آوری و سازماندهی اطلاعات و داده ای گرآوری شده

تعیین اعتبار داده ها اطلاعات و اسناد گردآوری شده و تحلیل داده ها

تهیه ی گزارش

البته این سلسله مراتب جنبه ی پیشنهادی دارد. مسایل و موضوعاتی که می توانند از طریق پژوهش تاریخی مطالعه شوند عبارتند از 

عملکرد های اجتماعی متداول

شرح حال افراد خاص و یا نهادهای مختلف

تفسیر ایده ها و وقایعی که به وضوح بی ارتباط به هم به نظر می رسند. 

ترکیب اطلاعات قدیم با یکدیگر یا با وقایع جدید

تفسیر وقایع تاریخی که پیشتر تو سط مورخان بررسی شده است.