صاحبنظران علم مدیریت، از دیرباز با توجه به دامنه فعالیت والگوی روابط موجود در سازمان، دو وجه را برای سازمانها قائل بوده اند: وجه رسمی و وجه غیررسمی، که به سازمان رسمی و سازمان غیررسمی موسوم می باشند.وجه رسمی سازمان، الگوی روابطی را معرفی می کند که پیشاپیش و عمداّ ساخته و پرداخته شده تا رفتار و عملکرد افرادی که به ایفای وظایف سازمانی می پردازند را، تعیین و تنظیم کنداین سازمان ها به منزله تدابیری هستند که برای رفع نیازهای حیاتی جامعه به وجود می آیند و با سیر تحولات اجتماعی، روزبه روز گسترده تر و پیچیده تر می شوند (علاقه بند، 1384).


ادامه مطلب ...